Opiekunka dziecięca - Nowość !

Informacje o kierunku
Zawód: Opiekunka dziecięca
Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (MS.11)
Podbudowa programowa:
do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich oraz średnich branżowych.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MEN, symbol 325905
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekunki dziecięcej.

Rekrutacja

Na kierunek opiekunka dziecięca, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekunka dziecięca. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekunka dziecięca
mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

 


Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca ma na celu przygotowanie do:

  • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
  • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
  • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
  • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 

PLAN  NAUCZANIA

 

ZAWÓD: opiekunka dziecięca

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

SYMBOL CYFROWY: 325905

Forma: ZAOCZNA

 

  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
  Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
2 Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
3 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
4 Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
5 Język migowy
6 Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Pielęgnacja i wychowanie dziecka
2 Opieka nad dzieckiem
3 Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
  Podstawy przedsiębiorczości*

 

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (MS.11) odbywa się pod koniec II semestru drugiej klasy.